TKB 20CTN môn Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản, Nghe 1

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 5
THỜI KHÓA BIỂU DẠY ONLINE
NGÀNH: TIẾNG NHẬT. HỌC KỲ: III - NĂM HỌC 2020-2021
Từ ngày 02/11/2021 đến ngày 27/12/2021 (09 tuần)
Địa điểm học: Dạy online
Thời gian học: Sáng (08h00 - 10h30), chiều (13h30 - 16h00)
TT Lớp Sĩ số Tên Môn học Mã MH Số TC  (Theo CT tinh gọn) Số giờ (Theo CT tinh gọn) Buổi/Thứ Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Giảng viên
(Họ tên và sđt)
Ghi chú
1 19CTN,
20CTN,
21CTN
70 Văn hóa doanh nghiệp
Nhật Bản
020908 2(2,0,0) 30 giờ Sáng thứ 3 02/11/2021 07/12/2021 CN. Trần Thị Xuân Tươi
(0329.883.157)
học 6 buổi
2 20CTN 22 Tiếng Nhật-Nghe 1 020911 3(2,0,1) 30 giờ Chiều thứ 2 22/11/2021 27/12/2021 CN.Nguyễn Công Nguyên
(078.515.3886)
đã học 3 tiết, còn 27 tiết
Ghi chú:
- Số tín chỉ học phần A: 3 (1,1,1): khối lượng kiến thức học phần A là 3 tín chỉ, trong đó lý thuyết 1 chỉ, thực hành 1 chỉ và tự học là 1 chỉ;
- Học sinh, Sinh viên đeo thẻ, mặc đồng phục theo đúng quy định của trường;
- Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ văn phòng Khoa Ngoại ngữ
- Quản lý lóp học online: Vũ Hồng Trần (0938.542.041), Phụ trách Khoa NN (0845.169.768)
TP Hồ Chí Minh, ngày   16   tháng  10  năm 2021
BAN GIÁM HIỆU PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO KHOA NGOẠI NGỮ

Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!