Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh năm 2019

Ban chỉ Huy, Ban lãnh đội Chiến Dịch Tình nguyện Mùa Hè Xanh 2019 Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

Căn cứ vào Quyết định số: 345/QĐ-ĐVSG-HCTC về việc thành lập Ban chỉ huy chiến dịch TN MHX 2019 ngày 29 tháng 06 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

Danh sách phân công như sau:

1. Đồng chí Huỳnh Trọng Hiếu - Chỉ Huy Trưởng chiến dịch

2. Đồng chí Cao Trường Sơn - Chỉ Chỉ huy phó Thường Trực mặt trận Phú Yên

3. Đồng chí La Thanh Nam - Chỉ huy phó thường trực mặt trận TP HCM

4. Đồng chí Trương Công Thành - thành viên Ban chỉ huy

6. Đồng chí: Phạm Minh Nhựt: Thành viên Ban chỉ huy - phụ trách đội hình khám chữa bệnh

BAN LÃNH ĐỘI

1. Đồng chí: Phạm Thị Thanh Thảo - Đội Trưởng mặt trận An Thạch

2. Đồng chí Trần Thanh Tuấn - Đội trưởng mặt trận An Chấn

3. Đồng chí Đặng Phước Lộc - Đội Trưởng mặt trận Tp HCM 1

4. Đồng chí Đỗ Luận - Đội Trưởng mặt trận TP HCM 2

5. Đồng Chí Đỗ Đặng Kum Uyên - Đội phó mặt trận An Chấn

6. Đồng Chí Lê Thảo Sương - Đội phó mặt trận TP HCM 1

7. Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thương - Đội phó Mặt trận TP HCM 2

8. Đồng chí Tô Tâm Như - Nhóm Trưởng nhóm văn nghệ mặt trận An Chấn

9. Đồng chí Tạ Đức Dương - Nhóm trưởng văn nghệ mặt trận An Thạch

10. Đồng chí Tiết Đan Trường - Nhóm trưởng nhóm truyền thông

Chúc các đồng chí nhiều sức khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao