Điểm trúng tuyển cao đẳng chính quy 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

Số 192/TB-CĐĐVSG-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2014

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2014

Căn cứ vào điểm chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành của trường như sau:

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

KHỐI

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

1

Dược

C900107

A

10

B

11

2

Công nghệ thông tin

C510303

A

10

A1

10

3

Công nghệ Điều khiển và Tự động hóa

C510303

A

10

A1

10

4

Quản trị kinh doanh (QTKD Tổng hợp, QTKD Quốc tế, QTKD Du lịch, KS, NH)

C34010

A

10

D1

10

5

Kế toán ( Kế toán doanh nghiệp, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kiểm toán)

C340301

A

10

D1

10

6

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

C510103

A

10

A1

10

7

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

C510406

A

10

B

11

8

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông

C510302

A

10

A1

10

9

Công nghệ vật liệu

C510402

A

10

A1

10

10

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

C510201

A

10

A1

10

Khu vực ưu tiên:

  • KV1: 1,5 điểm
  • KV2-NT: 1 điểm
  • KV2: 0,5 điểm
  • KV3: Thí sinh không được cộng điểm

Đối tượng ưu tiên:

  • Nhóm đối tượng ưu tiên 1(đối tượng 01, 02, 03, 04): 2 điểm
  • Nhóm đối tượng ưu tiên 2(đối tượng 05, 06, 07): 1 điểm

Nơi nhận

- HĐQT (để b/c)

- Phòng HCTC

- Các VP tuyển sinh

- Lưu VP-ĐT

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!