Giới thiệu về Khoa Kinh Tế và QTKD

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Ngành Kế toán

Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh, có khả năng hoạch định chính sách kiểm toán, kế toán ở cấp cơ sở. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán ở các đơn vị hành chính – sự nghiệp.

Ngành Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, những kĩ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp.

Ngành Quản trị kinh doanh- Chuyên ngành Quản trị marketing

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, những kiến thức chuyên sâu về nghiên cứu marketing, về tâm lí và hành vi người tiêu dùng, về quan hệ khách hàng, về chương trình marketing và kế hoạch chiến lược, về phương pháp quảng cáo, phân đoạn thị trường, phương thức bán lẻ…, có khả năng xây dựng và quản lí kế hoạch thu hút khách hàng, đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Sinh viên đại việt tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!