Kết quả thi Tiếng anh giao tiếng nâng cao chuẩn đầu ra lớp 22TANB19_26 thi ngày 06/11/2022

Kết quả thi Tiếng anh giao tiếng nâng cao chuẩn đầu ra lớp 22TANB19 thi ngày 06/11/2022 ca Sáng 7h30 ( Xem file )

Kết quả thi Tiếng anh giao tiếng nâng cao chuẩn đầu ra lớp 22TANB26 thi ngày 06/11/2022 ca Chiều 13h00 ( Xem file )


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!