Kết quả thi Tin học Nâng cao Chuẩn đầu ra lớp 22THNB24_25, 22THNB31_33, 22THNC40, 22THNB43 thi ngày 04,07,08,10/11/2022

Kết quả thi Tin học Nâng cao Chuẩn đầu ra lớp 22THNB24_25 thi ngày 04/11/2022 ( Xem file )

Kết quả thi Tin học Nâng cao Chuẩn đầu ra lớp 22THNB25_31_33 thi ngày 07/11/2022 Xem file )

Kết quả thi Tin học Nâng cao Chuẩn đầu ra lớp 22THNB33, 22THNC40 thi ngày 08/11/2022 Xem file )

Kết quả thi Tin học Nâng cao Chuẩn đầu ra lớp 22THNC40,22THNB43 thi ngày 10/11/2022 Xem file )Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!