Kết quả thi Tin học Nâng cao Chuẩn đầu ra lớp 22THNC28, 22THNC36, 22THNC37, 22THNC32, 22THNC25, 22THNC34, 22THNB20, 22THNC35, 22THNC30 thi ngày 05,07,10,12,14,17/10/2022

Kết quả thi Tin học Nâng cao Chuẩn đầu ra lớp 22THNC28, 22THNC36, 22THNC37, 22THNC32, 22THNC25, 22THNC34, 22THNB20, 22THNC35, 22THNC30

+ Thi ngày 05/10/2022 ( Xem file )

+ Thi ngày 07/10/2022 ( Xem file )

+ Thi ngày 10/10/2022 ( Xem file )

+ Thi ngày 12/10/2022 ( Xem file )

+ Thi ngày 14/10/2022 ( Xem file )

+ Thi ngày 17/10/2022 ( Xem file )


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!