Thời khóa biểu Khóa 2017 Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020 (Lần 1)

Thời khóa biểu chuyên ngành Học kỳ 5 lần 1 - Lớp 17CDL - Khóa 2017 (Tải file)

Thời khóa biểu chuyên ngành Học kỳ 5 lần 1 - Lớp 17CKS - Khóa 2017 (Tải file)

Thời khóa biểu chuyên ngành Học kỳ 5 lần 1 - Lớp 17CKT - Khóa 2017 (Tải file)

Thời khóa biểu chuyên ngành Học kỳ 5 lần 1 - Lớp 17CPL - Khóa 2017 (Tải file)

Thời khóa biểu chuyên ngành Học kỳ 5 lần 1 - Lớp 17CQT - Khóa 2017 (Tải file)