Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng kiến thức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học chuẩn đầu ra từ 10/08/2020 - 19/09/2020

Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng kiến thức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học chuẩn đầu ra từ 10/08/2020 - 19/09/2020. (Tải file)

- Danh sách Lớp TANC11 Tiếng Anh giao tiếp nâng cao 45 tiết. (Tải file)

- Danh sách Lớp TANC12 Tiếng Anh giao tiếp nâng cao 45 tiết. (Tải file)

- Danh sách Lớp THNC15 Tin học ứng dụng văn phòng nâng cao 30 tiết. (Tải file)

- Danh sách Lớp THNC16 Tin học ứng dụng văn phòng nâng cao 30 tiết. (Tải file)