Thông báo học phí HK II khóa 7 khối ngành Kinh tế, hệ CĐLT, lớp D7CK-LT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

Số:…..../TB-CĐĐV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ...năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí của sinh viên Lớp D7CK-LT hệ Cao đẳng liên thông

Căn cứ vào Thông báo số 66/TB-ĐV và số 67/TB-ĐV ngày 27/11/2015, Ban Giám Hiệu nhà trường thông báo đến toàn thể sinhviên khóa học 2015 – 2017 thực hiện nghĩa vụ đóng học phí, cụ thể như sau:

1. Thời gian đóng học phí:

-  Lớp D7CK-LT phải hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 2 chậm nhất đến ngày 15/06/2016.

2. Mức học phí: 5.863.000đ/học kỳ (Năm triệu tám trăm sáu mươi ba ngàn đồng chẵn)

* Lưu ý:

- Nếu quá thời hạn nêu trên mà sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thì sẽ không có tên trong danh sách học và bị cấm thi hết môn, riêng đối với các môn đã thi nhà trường sẽ không công nhận kết quả thi.

- Đề nghị các khoa chuyên môn căn cứ thông báo này triển khai thông báo cho các lớp cụ thể.

- Sinh viên muốn đóng học phí kỳ kế tiếp phải hoàn thành học phí kỳ trước đó.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

- SV khóa 2015 - 2017 (để thực hiện);

- Các Phòng, Ban, Khoa, cơ sở (thực hiện);

- Lưu:VT, Phòng KHTC.

KT. Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

(Đã ký)

ThS. Văn Công Sang

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!