Thông báo học phí HK II khóa 7 khối ngành Kinh tế lớp 7CQ, 7CK

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

 

 


Số:…..../TB-ĐVSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ...năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí của sinh viên Lớp 7CQ, 7CK

Hệ Cao đẳng chính quy

Căn cứ vào Thông báo số 66/TB-ĐV và số 67/TB-ĐV ngày 27/11/2015, Ban Giám Hiệu nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên khóa học 2015 – 2018 thực hiện nghĩa vụ đóng học phí, cụ thể như sau:

1. Thời gian đóng học phí:

-  Các lớp nhập học từ tháng 8,9,10,11/2015 phải hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 2 chậm nhất đến ngày 31/03/2016.

2. Mức học phí: 4.780.000đ/học kỳ (Bốn triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)

* Lưu ý:

- Nếu quá thời hạn nêu trên mà sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thì sẽ không có tên trong danh sách học và bị cấm thi hết môn, riêng đối với các môn đã thi nhà trường sẽ không công nhận kết quả thi.

- Đề nghị các khoa chuyên môn căn cứ thông báo này triển khai thông báo cho các lớp cụ thể.

- Sinh viên muốn đóng học phí kỳ kế tiếp phải hoàn thành học phí kỳ trước đó.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

- SV khóa 2015 - 2018 (để thực hiện);

- Các Phòng, Ban, Khoa, cơ sở (thực hiện);

- Lưu:VT, Phòng KHTC.

KT. Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

(Đã ký)

ThS. Văn Công Sang

 

 

 

 

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!