Thông báo Về thời gian nghỉ hè năm học 2018-2019 đối với sinh viên các lớp chính qui của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
Số: 118/TB-ĐVSG-CTSV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Về thời gian nghỉ hè năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên

các lớp chính qui của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Căn cứ tờ trình số 05 /TTr-ĐVSG-CTSV ngày 11/6/2019 của Phòng công tác sinh viên về việc qui định thời gian nghỉ hè năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên  các lớp chính qui của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

Ban Giám Hiệu trường Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo đến các đơn vị, phòng, khoa và toàn thể sinh viên về thời gian nghỉ hè năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên  các lớp chính qui của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn như sau:

1. Thời gian nghỉ : Từ ngày 05/7/2019 đến hết ngày 05/8/2019

2. Đối với các Khoa căn cứ vào thông báo của Ban Giám hiệu Nhà trường phối hợp với phòng đào tạo lên chương trình đào tạo để sinh viên được nghỉ hè theo đúng thông báo.

3. Các khoa thông báo cho giảng viên, sinh viên của khoa mình quản lý nghỉ hè theo đúng thông báo.

Trên đây là thông báo về việc qui định thời gian nghỉ hè năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên  các lớp chính qui của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.Yêu cầu các đơn vị liên quan và sinh viên thực hiện đúng thông báo này.

.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

- Các đơn vị (để thực hiện);

- Sinh viên  (để thực hiện);

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. HUỲNH QUỐC PHONG

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!