Thông báo cho Giảng viên và HSSV nghỉ học để tránh cơn bão số 09

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐĂNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
Số: 423/TB-ĐVSG Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2018


THÔNG BÁO

Vệ việc cho Giảng viên và Học sinh - sinh viên nghỉ học đề tránh cơn bão số 9

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho Học sinh  - sinh viên (HSSV) nghỉ học để tránh cơn bão số 09;

Trước tình hình cơn bão số 9 diễn biến phức tạp và có ảnh hưởng lớn đến TP Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo về việc nghỉ học tránh bão như sau:

1. Toàn thể Giảng viên và HSSV được nghỉ học tránh cơn bão số 9 từ 12h00 ngày 24/11/2018 (thứ Bảy) đến hết ngày 26/11/2018 (Thứ hai)

2. Nhà trường yêu cầu:

-   Trong lúc mưa bão HSSV cầnlưu ý thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông trên đường về, nhất là những đoạn đường đông phương tiện giao thông, nước ngập hoặc có công trình cầu cống không an toàn...., tự che chắn bảo vệ nhà cửa, tài sản của mình, thường xuyên theo

dõi dự báo thời tiết và các thông báo có liên quan để kịp thời có biện pháp phòng chống khi bão đến.

-   Các phòng, khoa, cơ sở thực hiện việc chẳng buộc phòng làm việc, phòng học, phòng thực hành, phòng máy tính, các kho (kho hoá chất, kho thiết bị, kho văn phòng phẩm, kho đồng phục...), đề phòng nước ngập, chập điện hoặc kẻ gian lợi dụng lấy cắp.

-    Các khoa, cơ sở, giáo viên chủ nhiệm thông báo đến toàn thể HSSV về việc nghỉ học tránh bão theo thời gian nói trên.

-    Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Công tác sinh viên cập nhật thông báo nghỉ học tránh bão lên website và các trang tin của nhà trường.

-   Ban chỉ huy phòng chống bão lụt thiên tai có trách nhiệm phân công nhân sự trực và theo dõi tình hình bão để ứng phó kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Thường xuyên liên lạc để nắm bắt thông tin và hỗ trợ các cơ sở. Ngoài ra các nhân sự khác được nghỉ và dự bị hỗ trợ cho công tác phòng chống bão lụt khi cần thiết.

-  Số điện thoại đường dây nóng: Ông Lê Lâm, Trưởng ban chỉ huy phòng chống bão lụt 0855.007.999

-    Ông Dương Công Hiếu: Phó trưởng ban Thường trực phòng chống bão lụt 0938.391.888

-   Ông Đậu Trọng Bình: Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt 0908.138.741

Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống bão lụt, các phòng, khoa, ban, cơ sở và HSSV thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

-     Các Phòng, Ban(để phối hợp);

-     Các Khoa(để th/hiện);

-     Sinh viên

-     Lưu: VT, HCTC.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS Lê Lâm