Thông báo về việc miễn Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

Số: 200/TB-ĐVSG-NNTH

00000

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc miễn Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-ĐVSG-QLĐT ngày 07/9/2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra cho học sinh, sinh viên Trình độ Cao đẳng, Trung cấp hệ Chính quy, Liên thông, Văn bằng 2. Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo về việc miễn Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra như sau:

1. Đối tượng được miễn Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra:

Học sinh, sinh viên thỏa mãn các điều kiện theo Quyết định số 139/QĐ-ĐVSG-QLĐT ngày 07/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra cho học sinh, sinh viên Trình độ Cao đẳng, Trung cấp hệ Chính quy, Liên thông, Văn bằng 2.

2. Thủ tục hồ sơ:

2.1. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn xin miễn Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra theo mẫu của Trường. (Tải file)

- Văn bằng, chứng chỉ theo quy định (Sao y công chứng không quá 3 tháng).

- Văn bằng, chứng chỉ bản gốc để đối chiếu (Trả lại ngay khi sinh viên đăng ký).

- Thẻ sinh viên để đối chiếu.

2.2. Các bước thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Bước 2: Nhận Quyết định miễn Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra theo thông báo.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị;

- Sinh viên;

- Lưu: VT, NNTH.

 

 

0000000000000000000000000

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

đã ký

ThS. Dương Công Hiếu

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!