Thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian tạm nghỉ học đối với học sinh sinh viên Do dịch bệnh Covid - 19 gây ra

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-ĐVSG-ĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục kéo dài thời gian tạm nghỉ học đối với học sinh sinh viên

Do dịch bệnh Covid - 19 gây ra

Căn cứ Thông báo số 708/UBND-VX ngày 29/02/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học đối với học sinh, sinh viên do dịch bệnh Covid - 19 gây ra;

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian tạm nghỉ học đối với học sinh sinh viên như sau:

1. Thời gian tạm nghỉ học

- Học sinh sinh viên tạm nghỉ học từ ngày 01/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020.

2. Thời gian đi học lại

- Học sinh, sinh viên đi học lại bình thường vào ngày 01/4/2020 theo thời khóa biểu của trường.

Trong thời gian tạm nghỉ học, đề nghị học sinh, sinh viên của trường chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, tránh tụ tập những nơi đông người. Đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo của Nhà trường về việc điều chỉnh thời gian đi học. Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể sau.

Đề nghị các khoa chuyên môn, phòng ban khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần Thông báo này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (để chỉ đạo);

- Các đơn vị (để t/hiện);

- Lưu: VT, P. QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Lương Kim AnhChia sẻFacebook! Twitter! Zingme!