Thông báo về việc trao học bổng cho sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập năm 2019

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
Số: 76/TB-ĐVSG-CTSV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc trao học bổng cho sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập năm 2019

 

Thực hiện theo kế hoạch số 25/KH-ĐVSG-CTSV ký ngày 27/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn. Ban Giám hiệu thông báo về việc trao học bổng cho sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập năm 2019 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

Sinh viên có thành tích tốt trong học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 đang học Hệ cao đẳng chính quy, trung cấp chính quy của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

II. THỜI GIAN TRAO HỌC BỔNG

Dự kiến ngày 18/05/2019 (chương trình Ký kết hợp tác doanh nghiệp).

III. NỘI DUNG

3.1. Điều kiện xét duyệt học bổng:

- Kết quả học tập và rèn luyện (điều kiện tiên quyết)

Có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên trong học kỳ I năm học 2018-2019.

- Hoàn cảnh gia đình, bản thân (điều kiện bổ trợ)

+ HSSV có hoàn cảnh khó khăn trong: gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những trường hợp khó khăn khác mà không có chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo thì cần nêu rõ và chi tiết hoàn cảnh gia đình (trong phần khai lý lịch hồ sơ).

+ HSSV là người dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

+ HSSV mồ côi cha, mẹ.

+ HSSV có cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh, bị khuyết tật.

- Kết quả rèn luyện (điều kiện bổ trợ)

Có kết quả đánh giá rèn luyện từ loại tốt trở lên học kỳ I trong năm học 2018-2019.

- Thành tích của bản thân (điều kiện bổ trợ)

+ Có hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu nạn; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

+ Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

3.2. Hồ sơ đề nghị trao học bổng

- Đơn đăng ký học bổng (Theo mẫu đính kèm).

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu có).

- Danh sách trích ngang hoàn cảnh gia đình, thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của HSSV (Theo mẫu đính kèm).

- Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về thành tích học tập, thành tích cứu người, cứu nạn, thành tích trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, về hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên (nếu có).

3.3. Hình thức và thời gian đăng ký

- Sinh viên đăng ký tại khoa: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/05/2019

- Các khoa tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký và tổ chức họp xét ở cấp khoa. Gửi về Phòng CTSV hạn chót ngày 08/05/2019 (gửi bản giấy có xác nhận của Trưởng khoa và file mềm theo mẫu qua email vanphe78@gmail.com)

 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                                                                            a
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các đơn vị (để th/hiện);

- Sinh viên (để th/hiện);

đã ký
- Lưu: VT, CTSV. ThS. Huỳnh Quốc Phong

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!