Thông báo V/v triển khai đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ II năm học 2018-2019

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
Số: 137/TB-ĐVSG-CTSV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ II năm học 2018-2019

 

Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-ĐVSG ngày 15/10/2018 ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn. Nhà trường thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ II năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối tượng: toàn bộ sinh viên đang theo học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn hệ chính quy, liên thông, văn bằng 2.

2. Nội dung:

- Sinh viên Khóa 8 trở về trước triển khai theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Toàn bộ sinh viên khoa Sư phạm triển khai theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sinh viên Khóa 17 trở về sau ngoại trừ khoa Sư phạm triển khai theo mẫu của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Phòng Công tác sinh viên:

- Triển khai quy định và thông báo đánh giá kết quả rèn luyện.

- Tổng hợp của các khoa trình Ban giám hiệu công nhận kết quả rèn luyện.

3.1. Các khoa:

- Phổ biến quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên.

- Triển khai cho giáo viên chủ nhiệm, tổ chức họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện theo quy định.

- Đánh giá kết quả rèn luyện theo đúng quy định.

4. Tiến độ thực hiện:

- Phòng CTSV ra thông báo: ngày 22/6/2019.

- Các khoa tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện: đến hết ngày 15/8/2019.

- Các khoa gửi bảng đánh giá kết quả rèn luyện và bảng điểm về Phòng CTSV hạn chót ngày: 22/8/2019.

- Phòng CTSV tổng hợp trình Ban giám hiệu: hạn chót ngày 30/8/2019.

5. Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: GVCN tổ chức họp lớp đánh giá rèn luyện.

Bước 2: Sinh viên tự đánh giá kết quả rèn luyện theo mẫu.

Bước 3: Tập thể lớp và GVCN đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên.

Bước 4: GVCN tổng hợp bảng đánh giá kết quả rèn luyện của lớp trình lãnh đạo khoa ký xác nhận. (Theo mẫu đính kèm)

Bước 5: Các khoa gửi biên bản họp lớp, bảng đánh giá kết quả rèn luyện các lớp kèm phiếu đánh giá kết quả rèn luyện về Phòng CTSV Thầy Huỳnh Trọng Hiếu (hieu.huynh@truongdaiviet.edu.vn, số điện thoại 0385202879).

Trên đây là thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ II năm học 2018-2019. Đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này.

 

 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                                                                            
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các đơn vị (để th/hiện);

- Sinh viên (để th/hiện);

đã ký
- Lưu: VT, CTSV. ThS. Huỳnh Quốc Phong


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!