Về việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ban Bí thư


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!