Kết quả thi KTHP khoa KTCN

Kết quả thi kết thúc học phần khoa Kỹ thuật công nghệ