Sửa Chữa Thiết Bị

Theo sự chỉ đạo của nhà trường thì phòng thiết bị đã theo dõi và thay thế những thiết bị hỏng trong phòng học và các phòng ban để đảm bảo cho việc học tập và làm việc cho sinh viên và nhân viên nhà trường.