Kết quả thi KTHP khoa CNÔTÔ

Kết quả thi kết thúc học phần khoa Công nghệ ô tô