ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE NĂM 2024

1. THÔNG TIN SINH VIÊN

Họ và tên (*)
Giới tính (*) Nam Nữ
Ngày sinh (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Địa chỉ (*)

2. BẬC HỌC

Chọn bậc học:


3. NGÀNH HỌC

Chọn ngành học:


4. XÉT TUYỂN

Chọn môn 1: (*) Điểm môn 1: (*)
Chọn môn 2: (*) Điểm môn 2: (*)
Chọn môn 3: (*) Điểm môn 3: (*)

LƯU Ý: Tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện đăng ký nhập học.

 Nhập vào nội dung hình bên cạnh